• Daftar
01 Jul 2022 Fri 09:22 PM

  Terma dan Syarat Am Hfive5 Online Kasino

   

   

  1. Terma dan Syarat Am

  1.1 Dengan mendaftar untuk menggunakan perkhidmatan yang dilindungi oleh Terma dan Syarat ini di Hfive5 (selepas ini masing-masing secara berasingan dan semuanya secara bersama disebut sebagai "HIGH5", "HFIVE5.com" atau "Laman"), anda mengesahkan bahawa anda berumur 18 tahun atau lebih tua, dan anda menyatakan dan menjamin bahawa anda telah membaca, memahami sepenuhnya dan bersetuju untuk terikat dengan dan mematuhi "Terma dan Syarat" ini. Sekiranya anda tidak mahu menerima terma dan syarat berikut, anda tidak boleh mendaftar dan membuka akaun dan anda tidak akan dapat mengakses perisian dan perkhidmatan permainan yang ditawarkan bersama dengannya.

  1.2 Maklumat produk, pendaftaran di laman web dan penggunaan perkhidmatan yang ditawarkan oleh Hfive5 tertakluk kepada "Terma dan Syarat Umum" ini.

  1.3 Hfive5 berhak untuk mengubah "Syarat dan Ketentuan Umum" ini pada bila-bila masa tanpa pemberitahuan sebelumnya. Pindaan tersebut akan mula berkuatkuasa dan berkuatkuasa sebaik sahaja disiarkan dalam bahagian "Syarat dan Ketentuan Umum" laman web Hfive5 ini. Adalah menjadi tanggungjawab anda untuk mengkaji "Syarat dan Ketentuan Umum" secara berkala. Penggunaan laman web anda yang berterusan setelah perubahan atau kemas kini dibuat kepada "Syarat dan Ketentuan Umum" akan menunjukkan penerimaan anda terhadap perubahan atau kemas kini tersebut.

  1.4 "Syarat dan Ketentuan Umum" ini mewakili perjanjian lengkap, akhir dan eksklusif antara anda dan Hfive5 dan menggantikan dan menggabungkan semua perjanjian, perwakilan dan pemahaman sebelumnya antara anda dan hfive555.com. Anda mengesahkan bahawa, dengan menyetujui untuk menerima Syarat dan Ketentuan Umum ini, anda tidak bergantung pada perwakilan apa pun kecuali setakat yang sama telah dinyatakan sebagai perwakilan dalam Terma dan Syarat Umum ini.

  1.5 Sekiranya terdapat percanggahan antara ketentuan Perjanjian ini dan ketentuan apa pun di laman web Hfive5, ketentuan Perjanjian ini akan berlaku.

  1.6 Kami berhak mengikut budi bicara kami sendiri untuk meminta anda memberikan bukti identiti dan usia anda sebagai prasyarat sebelum kami membenarkan anda mengambil bahagian dalam aktiviti permainan Hfive5.

  2. Syarat penggunaan akaun.

  2.1 Jika ada perselisihan mengenai akun Pemain, Hfive5 berhak untuk menangguhkan akun Pemain hingga penyelesaian dicapai. Sebarang pertikaian mesti diajukan secara bertulis yang menyatakan tarikh, masa dan perincian perselisihan dan dihantar melalui e-mel ke [email protected] memandang serius pertikaian anggota dan berusaha untuk mengambil semua langkah yang wajar untuk menyiasat dan menyelesaikan semua pertikaian.

  2.2 Hfive5 berhak untuk menangguhkan, membatalkan akaun anda dengan alasan apa pun pada bila-bila masa tanpa pemberitahuan. Sebarang baki dalam akaun anda pada masa pembatalan tersebut akan dikembalikan kepada anda menggunakan kaedah pembayaran seperti yang ditentukan oleh hfive5.com. Walau bagaimanapun, Hfive5 berhak, mengikut budi bicara mutlaknya, untuk membatalkan kemenangan dan kehilangan baki dalam akaun Hfive5 anda atau kemenangan atau hak lain yang mungkin anda miliki atau miliki dari akaun Hfive5 dan penggunaan perkhidmatan Hfive5 atau / dan Main.

  2.3 Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk menjaga keselamatan nombor akaun dan kata laluan anda. Anda tidak akan membenarkan orang lain atau pihak ketiga termasuk, tanpa batasan, mana-mana orang bawah umur, untuk menggunakan atau menggunakan semula akaun Hfive5 anda, mengakses dan / atau menggunakan sebarang bahan atau maklumat dari Laman Web Hfive5 atau menerima hadiah apa pun. Anda bertanggungjawab sepenuhnya atas sebarang pembelian dan / atau kerugian yang ditanggung oleh diri sendiri atau pihak ketiga di akaun Hfive5 anda.

  3. Pertaruhan

  3.1 Penerimaan dan Pengesahan Taruhan:

  Pertaruhan
  Pemain mesti bertaruh dari dana yang ada dalam akaun Pemain mereka. Semua pertaruhan adalah tidak sah jika diulas Pemain tidak pernah berjaya memasukkan dana atau Pemindahan Dana ke dalam akaun Pemain masing-masing. Selepas deposit, jumlah pertaruhan anda mestilah lebih dari 100% atau setara dengan jumlah deposit anda, atau kami tidak akan dapat membuat permohonan pengeluaran, sila buat jumlah deposit mengikut permintaan.

  Taruhan yang Disahkan
  Hfive5 tidak dapat membatalkan taruhan setelah mereka disahkan oleh Hfive5 di akaun anda, kecuali jika taruhan tersebut dinyatakan tidak sah atau disebabkan oleh keputusan & penyelesaian yang salah untuk alasan yang dinyatakan dalam Terma & Syarat ini.

  Rekod Taruhan yang Tepat
  Walaupun setiap usaha untuk memastikan ketepatan total, kami tidak bertanggung jawab atas kesalahan atau peninggalan berkaitan dengan maklumat yang diberikan di Laman Web.

  Pemotongan Taruhan / Taruhan Tidak Diselesaikan
  Taruhan akan ditolak dari akaun anda pada masa meletakkan Taruhan anda, tidak kira bila keputusannya ditentukan. Hfive5 tidak dapat mengembalikan wang Taruhan yang ditempatkan pada permainan di mana Taruhan telah dibeli untuk cabutan masa depan yang belum dapat diselesaikan. Taruhan tersebut akan diselesaikan setelah selesai permainan dan kemenangan tersebut, jika ada, dikreditkan ke akaun Pemain pada masa itu.

  Keputusan Pertaruhan Hfive5 adalah Muktamad
  Anda bersetuju bahawa Hfive5 dan rekodnya adalah pihak berkuasa terakhir dalam menentukan syarat-syarat pertaruhan yang anda buat dan keadaan di mana ia dibuat.

  Tanggungjawab Pemain Tunggal untuk Menang
  Sebarang cukai dan yuran yang berkaitan dengan kemenangan yang diberikan kepada anda atau pembayaran lain kepada anda adalah tanggungjawab anda sendiri. Hfive5 boleh melaporkan dan menahan sejumlah wang dari kemenangan anda untuk mematuhi undang-undang yang berlaku. Kemenangan tidak boleh dipindahkan, diganti atau ditebus untuk kemenangan lain.

  3.2 Taruhan dipertaruhkan:

  Kepentingan Minimum
  Taruhan minimum, bergantung pada Permainan / Produk tertentu, akan berlaku.

  Bermain Permainan Automatik / Manipulasi Perisian / Mengacau / Menipu
  Main permainan secara automatik dengan perisian atau manipulasi permainan yang lain atau data akaun Pemain anda / yang lain dilarang sama sekali dan boleh mengakibatkan penamatan keahlian anda, penghapusan semua akaun yang berkaitan, pembatalan dan / atau penyitaan sebarang hadiah dan deposit yang belum dijelaskan. dan pendakwaan sivil / jenayah. Sebagai tambahan kepada perkara di atas, anda bersetuju bahawa Hfive5 mempunyai budi bicara yang lengkap dan tidak terbatas untuk menghentikan akaun anda dengan alasan apa pun dan, tanpa mengehadkan keluasan perkara di atas, sekiranya berpendapat bahawa penyertaan anda dalam Laman Web, atau permainan yang ditawarkan di dalamnya, merosakkan prinsip-prinsip di mana ia mengendalikan Laman web. Anda dengan ini mengetepikan sebarang dan semua jalan keluar terhadap Hfive5 untuk sebarang penamatan tersebut. Anda mengakui bahawa kebebasan penuh dari kesilapan atau ketidaklengkapan tidak mungkin dicapai berkaitan dengan perisian komputer. Sekiranya anda menyedari bahawa perisian tersebut mengandungi kesalahan atau ketidaklengkapan seperti itu, anda melakukan untuk tidak mengambil kesempatan daripadanya. Selain itu, segera setelah menyedari kesalahan atau ketidaklengkapan tersebut, anda harus memberitahu Hfive5 secara bertulis. Sekiranya anda gagal memenuhi janji anda di bawah klausa ini, Hfive5 berhak mendapat pampasan penuh untuk semua biaya, termasuk biaya untuk membetulkan perisian yang mungkin timbul dari kelalaian atau tindakan anda dalam mengambil keuntungan dari kesalahan atau ketidaklengkapan tersebut. Anda bersetuju bahawa Hfive5 tidak bertanggung jawab atas sebarang kerosakan, kehilangan, atau kecederaan yang disebabkan oleh gangguan, atau akses atau penggunaan laman web atau akaun anda yang tidak dibenarkan. Sebarang percubaan oleh anda untuk mendapatkan akses tanpa izin ke sistem Laman Web atau akaun apa pun, mengganggu prosedur atau prestasi Laman Web atau permainan, atau dengan sengaja merosakkan atau merosakkan Laman Web atau Permainan tertakluk kepada pendakwaan sivil dan / atau jenayah dan akan mengakibatkan segera penamatan akaun anda dan perampasan mana-mana dan semua hadiah yang mungkin anda berhak.

  Sportsbook
  Untuk Sportsbook Mix Parlay, had pertaruhan adalah MYR / SGD 1,000 setiap pertaruhan / tiket. Setiap taruhan / tiket mempunyai pembayaran maksimum MYR / SGD 100,000.

  Permainan Slot
  Untuk permainan slot pembayaran maksimum hanya MYR / SGD 150,000 untuk setiap deposit. Setiap jackpot progresif mempunyai pembayaran maksimum MYR / SGD 300,000.

  4. Kemenangan

  4.1 Sebelum melepaskan atau menyetujui penarikan, Hfive5 berhak untuk meminta dari pelanggan untuk memberikan maklumat seperti bukti Pengenalan Diri, salinan kad kredit / debit depan dan belakang, Pasport, Lesen Memandu atau penyata bank terkini atau dokumentasi lain yang sesuai sebagai hfive5.com, mengikut budi bicara mutlaknya, difikirkan perlu. Sekiranya anda tidak mematuhi permintaan keselamatan, Hfive5 berhak untuk membatalkan kemenangan dalam akaun anda.

  4.2 Mengkreditkan Kemenangan - Kemenangan akan ditambahkan ke Akaun masing-masing, jika sesuai, secara automatik. Kemas kini akaun anda ini bukan 'bukti kemenangan' dan atau sekiranya dana telah dipindahkan (didebitkan) dari Akaun anda masing-masing. Sekiranya setelah semakan manual terdapat bukti penipuan atau penyelewengan, Hfive5 berhak untuk membatalkan kemenangan tertentu dan untuk mengubah pelbagai akaun anda dengan sewajarnya.

  5. Wang Bonus

  5.1 Wang Bonus adalah wang maya pada produk yang diberikan kepada pelanggan untuk tujuan promosi. Pelanggan tidak boleh mengeluarkan wang tersebut setelah mereka diberikan. Bergantung pada jenis bonus, peraturan pemprosesan wang bonus yang berbeza mungkin berlaku.

  5.2 Wang bonus boleh ditukar menjadi wang sebenar dan kemudian dikeluarkan setelah pelanggan memenuhi syarat promosi tertentu.

  6. Promosi

  6.1 Semua tawaran hanya terhad kepada satu akaun terbuka percuma bagi setiap individu, keluarga, alamat rumah tangga, alamat e-mel, nombor telefon, akaun bank dan alamat IP.

  6.2 Sebarang pertaruhan yang diletakkan di dua sisi yang berlawanan tidak akan diambil kira atau dikira untuk keperluan rollover.

  6.3 Hfive5 berhak untuk meminta bukti identiti pemain yang mencukupi pada bila-bila masa. Bukti tersebut mesti membuktikan maklumat peribadi pemain, perincian pembayaran dan maklumat tambahan lain yang mungkin diperlukan untuk lulus pemeriksaan keselamatan yang berkaitan.

  6.4 Tidak ada pekerja atau saudara dari mana-mana pekerja atau wakil di Hfive5 yang boleh menyimpan akaun atau memanfaatkan sebarang tawaran promosi.

  6.5 Dengan menyertai sebarang promosi yang dijalankan Hfive555.com, pemain bersetuju untuk mematuhi syarat ini dan yang disenaraikan di bawah setiap promosi individu. Mana-mana pemain yang tidak mahu bersetuju dengan syarat ini harus menghubungi Pasukan Sokongan Hfive5 untuk maklumat lebih lanjut.

  6.6 Sekiranya mana-mana syarat tawaran atau promosi tidak dipenuhi oleh pemegang akaun yang layak, dilanggar, disalahgunakan atau terdapat bukti mengenai siri pertaruhan yang ditempatkan oleh pelanggan atau sekumpulan pelanggan, yang disebabkan oleh bonus deposit atau tawaran promosi lain menghasilkan keuntungan pelanggan yang dijamin tanpa mengira hasilnya, sama ada secara individu atau sebagai sebahagian daripada kumpulan, Hfive5 berhak untuk menahan, membatalkan atau menuntut kembali bonus ditambah semua kemenangan. Sebagai tambahan, Hfive5 berhak untuk mengenakan caj pentadbiran kepada pelanggan sehingga nilai bonus deposit untuk menampung kos pentadbiran.

  7. Peruntukan Perkhidmatan Lain

  p> 7.1 Anda akan bertanggungjawab sepenuhnya dan bersetuju untuk membayar semua yuran yang dikenakan, serta melaporkan dan membayar semua cukai yang berlaku seperti yang dikehendaki oleh undang-undang yang berlaku semasa menggunakan sebarang perkhidmatan dari hfive5.com.

  8. Pelbagai

  8.1 Sekiranya Terma dan Syarat ini diterjemahkan ke bahasa lain, versi Bahasa Inggeris akan diguna pakai.

  9. Penafian

  9.1 Anda akan memastikan hfive5.com, pegawainya, pegawai, pengarah, pemegang saham, pemegang lesen, pengedar, pemborong, ibu bapa, sekutu, anak syarikat, pengiklanan, promosi atau agensi lain, rakan media, ejen dan pembekal tidak berbahaya serta-merta atas permintaan dan akan memberikan ganti rugi sepenuhnya dari mana-mana dan semua tuntutan, kerugian, kos, ganti rugi, liabiliti dan perbelanjaan apa pun (termasuk yuran undang-undang) yang mungkin timbul dari atau ditegaskan oleh pihak ketiga.

  9.2 Kami tidak akan bertanggungjawab atau bertanggungjawab kepada anda atas kehilangan kandungan atau bahan yang dimuat naik atau dihantar melalui Play dan anda mengesahkan bahawa kami tidak akan bertanggungjawab kepada anda atau pihak ketiga untuk sebarang pengubahsuaian, penangguhan atau penghentian Main.

  9.3 Hfive5 berjanji untuk menawarkan penyelesaian dan penyelesaian pertikaian yang adil dan tepat pada masanya tanpa kos atau beban yang tidak semestinya, menyimpan catatan pertaruhan dan transaksi terperinci dari semua urusan kewangannya. Rekod-rekod ini diarkibkan untuk jangka waktu 5 tahun (dari tarikh transaksi) dan dapat diakses oleh pihak berkuasa penyelesaian sengketa atas permintaan.